گیسو
شب
روز

گیسو

از 1 رای
محصول : Iran
زبان : Persian
کارگردان : منوچهر هادی
سال ساخت : 2021
زمان :وارد نشده
رده بندی سنی : مشخص نشده
خلاصه داستان :

ضا در مخمصه‌ای افتاده که برای بیرون آمدن از آن به کمک سهیل و پیمان نیاز دارد. اما نقشه آن‌ها آن‌طور که باید پیش نمی‌رود و اتفاقاتی رخ می‌دهد که کنترل اوضاع را از دست همه خارج می‌کند و ...

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت اول

قسمت ۰۱ – کیفیت ۴۸۰p | قیمت ۶۰۰۰ تومان

قسمت ۰۱ – کیفیت ۷۲۰p | قیمت ۶۵۰۰ تومان

قسمت ۰۱ – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت ۶۶۰۰ تومان

قسمت ۰۱ – کیفیت HQ 1080p | قیمت ۶۹۰۰ تومان

قسمت ۰۱ – کیفیت BlueRay | قیمت ۷۵۰۰ تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت دوم

قسمت ۰2 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت ۶۰۰۰ تومان

قسمت ۰2 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت ۶۵۰۰ تومان

قسمت ۰2 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت ۶۶۰۰ تومان

قسمت ۰2 – کیفیت HQ 1080p | قیمت ۶۹۰۰ تومان

قسمت ۰2 – کیفیت BlueRay | قیمت ۷۵۰۰ تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت سوم

قسمت ۰3 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت ۶۰۰۰ تومان

قسمت ۰3 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت ۶۵۰۰ تومان

قسمت ۰3 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت ۶۶۰۰ تومان

قسمت ۰3 – کیفیت HQ 1080p | قیمت ۶۹۰۰ تومان

قسمت ۰3 – کیفیت BlueRay | قیمت ۷۵۰۰ تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت چهارم

قسمت ۰4 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت ۶۰۰۰ تومان

قسمت ۰4 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت ۶۵۰۰ تومان

قسمت ۰4 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت ۶۶۰۰ تومان

قسمت ۰4 – کیفیت HQ 1080p | قیمت ۶۹۰۰ تومان

قسمت ۰4 – کیفیت BlueRay | قیمت ۷۵۰۰ تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت پنجم

قسمت ۰5 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت ۶۰۰۰ تومان

قسمت ۰5 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت ۶۵۰۰ تومان

قسمت ۰5 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت ۶۶۰۰ تومان

قسمت ۰5 – کیفیت HQ 1080p | قیمت ۶۹۰۰ تومان

قسمت ۰5 – کیفیت BlueRay | قیمت ۷۵۰۰ تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت ششم

قسمت ۰6 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت ۶۰۰۰ تومان

قسمت ۰6 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت ۶۵۰۰ تومان

قسمت ۰6 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت ۶۶۰۰ تومان

قسمت ۰6 – کیفیت HQ 1080p | قیمت ۶۹۰۰ تومان

قسمت ۰6 – کیفیت BlueRay | قیمت ۷۵۰۰ تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت هفتم

قسمت ۰7 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت ۶۰۰۰ تومان

قسمت ۰7 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت ۶۵۰۰ تومان

قسمت ۰7 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت ۶۶۰۰ تومان

قسمت ۰7 – کیفیت HQ 1080p | قیمت ۶۹۰۰ تومان

قسمت ۰7 – کیفیت BlueRay | قیمت ۷۵۰۰ تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت هشتم

قسمت 08 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت ۶۰۰۰ تومان

قسمت 08 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت ۶۵۰۰ تومان

قسمت 08 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت ۶۶۰۰ تومان

قسمت 08 – کیفیت HQ 1080p | قیمت ۶۹۰۰ تومان

قسمت 08 – کیفیت BlueRay | قیمت ۷۵۰۰ تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت نهم

قسمت 09 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت ۶۰۰۰ تومان

قسمت 09 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت ۶۵۰۰ تومان

قسمت 09 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت ۶۶۰۰ تومان

قسمت 09 – کیفیت HQ 1080p | قیمت ۶۹۰۰ تومان

قسمت 09 – کیفیت BlueRay | قیمت ۷۵۰۰ تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت دهم

قسمت 10 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت ۶۰۰۰ تومان

قسمت 10 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت ۶۵۰۰ تومان

قسمت 10 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت ۶۶۰۰ تومان

قسمت 10 – کیفیت HQ 1080p | قیمت ۶۹۰۰ تومان

قسمت 10 – کیفیت BlueRay | قیمت ۷۵۰۰ تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت یازدهم

قسمت 11 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت ۶۰۰۰ تومان

قسمت 11 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت ۶۵۰۰ تومان

قسمت 11 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت ۶۶۰۰ تومان

قسمت 11 – کیفیت HQ 1080p | قیمت ۶۹۰۰ تومان

قسمت 11 – کیفیت BlueRay | قیمت ۷۵۰۰ تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت دوازدهم

قسمت 12 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت ۶۰۰۰ تومان

قسمت 12 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت ۶۵۰۰ تومان

قسمت 12 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت ۶۶۰۰ تومان

قسمت 12 – کیفیت HQ 1080p | قیمت ۶۹۰۰ تومان

قسمت 12 – کیفیت BlueRay | قیمت ۷۵۰۰ تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت سیزدهم

قسمت 13 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت ۶۰۰۰ تومان

قسمت 13 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت ۶۵۰۰ تومان

قسمت 13 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت ۶۶۰۰ تومان

قسمت 13 – کیفیت HQ 1080p | قیمت ۶۹۰۰ تومان

قسمت 13 – کیفیت BlueRay | قیمت ۷۵۰۰ تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت چهاردهم

قسمت 14 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت ۶۰۰۰ تومان

قسمت 14 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت ۶۵۰۰ تومان

قسمت 14 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت ۶۶۰۰ تومان

قسمت 14 – کیفیت HQ 1080p | قیمت ۶۹۰۰ تومان

قسمت 14 – کیفیت BlueRay | قیمت ۷۵۰۰ تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت پانزدهم

قسمت 15 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت ۶۰۰۰ تومان

قسمت 15 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت ۶۵۰۰ تومان

قسمت 15 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت ۶۶۰۰ تومان

قسمت 15 – کیفیت HQ 1080p | قیمت ۶۹۰۰ تومان

قسمت 15 – کیفیت BlueRay | قیمت ۷۵۰۰ تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت شانزدهم

قسمت 16 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت ۶۰۰۰ تومان

قسمت 16 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت ۶۵۰۰ تومان

قسمت 16 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت ۶۶۰۰ تومان

قسمت 16 – کیفیت HQ 1080p | قیمت ۶۹۰۰ تومان

قسمت 16 – کیفیت BlueRay | قیمت ۷۵۰۰ تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت هفدهم

قسمت 17 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت ۶۰۰۰ تومان

قسمت 17 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت ۶۵۰۰ تومان

قسمت 17 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت ۶۶۰۰ تومان

قسمت 17 – کیفیت HQ 1080p | قیمت ۶۹۰۰ تومان

قسمت 17 – کیفیت BlueRay | قیمت ۷۵۰۰ تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت هجدهم

قسمت 18 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت ۶۰۰۰ تومان

قسمت 18 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت ۶۵۰۰ تومان

قسمت 18 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت ۶۶۰۰ تومان

قسمت 18 – کیفیت HQ 1080p | قیمت ۶۹۰۰ تومان

قسمت 18 – کیفیت BlueRay | قیمت ۷۵۰۰ تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت نوزدهم

قسمت 19 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت ۶۰۰۰ تومان

قسمت 19 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت ۶۵۰۰ تومان

قسمت 19 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت ۶۶۰۰ تومان

قسمت 19 – کیفیت HQ 1080p | قیمت ۶۹۰۰ تومان

قسمت 19 – کیفیت BlueRay | قیمت ۷۵۰۰ تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت بیستم

قسمت 20 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت ۶۰۰۰ تومان

قسمت 20 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت ۶۵۰۰ تومان

قسمت 20 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت ۶۶۰۰ تومان

قسمت 20 – کیفیت HQ 1080p | قیمت ۶۹۰۰ تومان

قسمت 20 – کیفیت BlueRay | قیمت ۷۵۰۰ تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت بیست و یکم

قسمت 21 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت ۶۰۰۰ تومان

قسمت 21 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت ۶۵۰۰ تومان

قسمت 21 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت ۶۶۰۰ تومان

قسمت 21 – کیفیت HQ 1080p | قیمت ۶۹۰۰ تومان

قسمت 21 – کیفیت BlueRay | قیمت ۷۵۰۰ تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت بیست و دوم (پایانی)

قسمت 22 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت ۶۰۰۰ تومان

قسمت 22 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت ۶۵۰۰ تومان

قسمت 22 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت ۶۶۰۰ تومان

قسمت 22 – کیفیت HQ 1080p | قیمت ۶۹۰۰ تومان

قسمت 22 – کیفیت BlueRay | قیمت ۷۵۰۰ تومان

=========

تیزر سریال

بخش دانلود
22 (VIP)
500 مگابایت 1 ساعت
آریا مدیا
شب
روز