خون سرد <br> تا قسمت 17
شب
روز

خون سرد

از 2 رای
محصول : Iran
زبان : Persian
سال ساخت : 2022
زمان :وارد نشده
رده بندی سنی : مناسب برای سنین بالای 14 سال
خلاصه داستان :

داستان فردی است که عاملین پرونده‌های زن آزاری را در دام انداخته و به مجازات می‌رساند.

خونسرد - khoonsard

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت اول

قسمت ۰۱ – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 8000 تومان

قسمت ۰۱ – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 8500 تومان

قسمت ۰۱ – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 9500 تومان

قسمت ۰۱ – کیفیت HQ 1080p | قیمت 10000 تومان

قسمت ۰۱ – کیفیت BlueRay | قیمت 12000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت دوم

قسمت ۰2 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 8000 تومان

قسمت ۰2 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 8500 تومان

قسمت ۰2 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 9500 تومان

قسمت ۰2 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 10000 تومان

قسمت ۰2 – کیفیت BlueRay | قیمت 12000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت سوم

قسمت ۰3 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 8000 تومان

قسمت ۰3 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 8500 تومان

قسمت ۰3 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 9500 تومان

قسمت ۰3 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 10000 تومان

قسمت ۰3 – کیفیت BlueRay | قیمت 12000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت چهارم

قسمت ۰4 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 8000 تومان

قسمت ۰4 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 8500 تومان

قسمت ۰4 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 9500 تومان

قسمت ۰4 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 10000 تومان

قسمت ۰4 – کیفیت BlueRay | قیمت 12000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت پنجم

قسمت ۰5 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 8000 تومان

قسمت ۰5 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 8500 تومان

قسمت ۰5 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 9500 تومان

قسمت ۰5 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 10000 تومان

قسمت ۰5 – کیفیت BlueRay | قیمت 12000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت ششم

قسمت ۰6 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 8000 تومان

قسمت ۰6 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 8500 تومان

قسمت ۰6 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 9500 تومان

قسمت ۰6 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 10000 تومان

قسمت ۰6 – کیفیت BlueRay | قیمت 12000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت هفتم

قسمت ۰7 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 8000 تومان

قسمت ۰7 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 8500 تومان

قسمت ۰7 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 9500 تومان

قسمت ۰7 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 10000 تومان

قسمت ۰7 – کیفیت BlueRay | قیمت 12000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت هشتم

قسمت ۰8 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 8000 تومان

قسمت ۰8 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 8500 تومان

قسمت ۰8 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 9500 تومان

قسمت ۰8 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 10000 تومان

قسمت ۰8 – کیفیت BlueRay | قیمت 12000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت نهم

قسمت ۰9 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 8000 تومان

قسمت ۰9 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 8500 تومان

قسمت ۰9 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 9500 تومان

قسمت ۰9 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 10000 تومان

قسمت ۰9 – کیفیت BlueRay | قیمت 12000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت دهم

قسمت 10 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 8000 تومان

قسمت 10 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 8500 تومان

قسمت 10 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 9500 تومان

قسمت 10 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 10000 تومان

قسمت 10 – کیفیت BlueRay | قیمت 12000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت یازدهم

قسمت 11 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 8000 تومان

قسمت 11 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 8500 تومان

قسمت 11 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 9500 تومان

قسمت 11 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 10000 تومان

قسمت 11 – کیفیت BlueRay | قیمت 12000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت دوازدهم

قسمت 12 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 8000 تومان

قسمت 12 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 8500 تومان

قسمت 12 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 9500 تومان

قسمت 12 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 10000 تومان

قسمت 12 – کیفیت BlueRay | قیمت 12000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت سیزدهم

قسمت 13 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 8000 تومان

قسمت 13 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 8500 تومان

قسمت 13 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 9500 تومان

قسمت 13 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 10000 تومان

قسمت 13 – کیفیت BlueRay | قیمت 12000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت چهاردهم

قسمت 14 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 8000 تومان

قسمت 14 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 8500 تومان

قسمت 14 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 9500 تومان

قسمت 14 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 10000 تومان

قسمت 14 – کیفیت BlueRay | قیمت 12000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت پانزدهم

قسمت 15 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 8000 تومان

قسمت 15 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 8500 تومان

قسمت 15 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 9500 تومان

قسمت 15 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 10000 تومان

قسمت 15 – کیفیت BlueRay | قیمت 12000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت شانزدهم

قسمت 16 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 8000 تومان

قسمت 16 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 8500 تومان

قسمت 16 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 9500 تومان

قسمت 16 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 10000 تومان

قسمت 16 – کیفیت BlueRay | قیمت 12000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت هفدهم

قسمت 17 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 8000 تومان

قسمت 17 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 8500 تومان

قسمت 17 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 9500 تومان

قسمت 17 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 10000 تومان

قسمت 17 – کیفیت BlueRay | قیمت 12000 تومان

=========

تیزر سریال

بخش دانلود
17 (VIP)
500 مگابایت - 1 گیگابایت 1 ساعت
آریا مدیا
شب
روز