ملکه گدایان
شب
روز

ملکه گدایان

از 1 رای
محصول : Iran
زبان : Persian
کارگردان : Hossein Soheili Zadeh
سال ساخت : 2021
زمان :1 ساعت
رده بندی سنی : مناسب برای سنین بالای 14 سال
خلاصه داستان :

امروزِ تو، می تونه فردای من باشه … هیچکس از سرنوشت خبر نداره … حتی شما …

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت اول

قسمت ۰۱ – کیفیت ۴۸۰p | قیمت ۶۰۰۰ تومان

قسمت ۰۱ – کیفیت ۷۲۰p | قیمت ۶۲۰۰ تومان

قسمت ۰۱ – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت ۶۵۰۰ تومان

قسمت ۰۱ – کیفیت HQ 1080p | قیمت ۷۰۰۰ تومان

قسمت ۰۱ – کیفیت BlueRay | قیمت ۸۰۰۰ تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت دوم

قسمت ۰۲ – کیفیت ۴۸۰p | قیمت ۶۰۰۰ تومان

قسمت ۰۲ – کیفیت ۷۲۰p | قیمت ۶۲۰۰ تومان

قسمت ۰۲ – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت ۶۵۰۰ تومان

قسمت ۰۲ – کیفیت HQ 1080p | قیمت ۷۰۰۰ تومان

قسمت ۰۲ – کیفیت BlueRay | قیمت ۸۰۰۰ تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت سوم

قسمت ۰۳ – کیفیت ۴۸۰p | قیمت ۶۰۰۰ تومان

قسمت ۰۳ – کیفیت ۷۲۰p | قیمت ۶۲۰۰ تومان

قسمت ۰۳ – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت ۶۵۰۰ تومان

قسمت ۰۳ – کیفیت HQ 1080p | قیمت ۷۰۰۰ تومان

قسمت ۰۳ – کیفیت BlueRay | قیمت ۸۰۰۰ تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت چهارم

قسمت ۰۴ – کیفیت ۴۸۰p | قیمت ۶۰۰۰ تومان

قسمت ۰۴ – کیفیت ۷۲۰p | قیمت ۶۲۰۰ تومان

قسمت ۰۴ – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت ۶۵۰۰ تومان

قسمت ۰۴ – کیفیت HQ 1080p | قیمت ۷۰۰۰ تومان

قسمت ۰۴ – کیفیت BlueRay | قیمت ۸۰۰۰ تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت پنجم

قسمت ۰۵ – کیفیت ۴۸۰p | قیمت ۶۰۰۰ تومان

قسمت ۰۵ – کیفیت ۷۲۰p | قیمت ۶۲۰۰ تومان

قسمت ۰۵ – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت ۶۵۰۰ تومان

قسمت ۰۵ – کیفیت HQ 1080p | قیمت ۷۰۰۰ تومان

قسمت ۰۵ – کیفیت BlueRay | قیمت ۸۰۰۰ تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت ششم

قسمت ۰۶ – کیفیت ۴۸۰p | قیمت ۶۰۰۰ تومان

قسمت ۰۶ – کیفیت ۷۲۰p | قیمت ۶۲۰۰ تومان

قسمت ۰۶ – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت ۶۵۰۰ تومان

قسمت ۰۶ – کیفیت HQ 1080p | قیمت ۷۰۰۰ تومان

قسمت ۰۶ – کیفیت BlueRay | قیمت ۸۰۰۰ تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت هفتم

قسمت ۰۷ – کیفیت ۴۸۰p | قیمت ۶۰۰۰ تومان

قسمت ۰۷ – کیفیت ۷۲۰p | قیمت ۶۲۰۰ تومان

قسمت ۰۷ – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت ۶۵۰۰ تومان

قسمت ۰۷ – کیفیت HQ 1080p | قیمت ۷۰۰۰ تومان

قسمت ۰۷ – کیفیت BlueRay | قیمت ۸۰۰۰ تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت هشتم

قسمت ۰8 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت ۶۰۰۰ تومان

قسمت ۰8 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت ۶۲۰۰ تومان

قسمت ۰8 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت ۶۵۰۰ تومان

قسمت ۰8 – کیفیت HQ 1080p | قیمت ۷۰۰۰ تومان

قسمت ۰8 – کیفیت BlueRay | قیمت ۸۰۰۰ تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت نهم

قسمت ۰9 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت ۶۰۰۰ تومان

قسمت ۰9 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت ۶۲۰۰ تومان

قسمت ۰9 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت ۶۵۰۰ تومان

قسمت ۰9 – کیفیت HQ 1080p | قیمت ۷۰۰۰ تومان

قسمت ۰9 – کیفیت BlueRay | قیمت ۸۰۰۰ تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت دهم

قسمت 10 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت ۶۰۰۰ تومان

قسمت 10 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت ۶۲۰۰ تومان

قسمت 10 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت ۶۵۰۰ تومان

قسمت 10 – کیفیت HQ 1080p | قیمت ۷۰۰۰ تومان

قسمت 10 – کیفیت BlueRay | قیمت ۸۰۰۰ تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت یازدهم

قسمت 11 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت ۶۰۰۰ تومان

قسمت 11 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت ۶۲۰۰ تومان

قسمت 11 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت ۶۵۰۰ تومان

قسمت 11 – کیفیت HQ 1080p | قیمت ۷۰۰۰ تومان

قسمت 11 – کیفیت BlueRay | قیمت ۸۰۰۰ تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت دوازدهم

قسمت 12 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت ۶۰۰۰ تومان

قسمت 12 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت ۶۲۰۰ تومان

قسمت 12 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت ۶۵۰۰ تومان

قسمت 12 – کیفیت HQ 1080p | قیمت ۷۰۰۰ تومان

قسمت 12 – کیفیت BlueRay | قیمت ۸۰۰۰ تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت سیزدهم

قسمت 13 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 8000 تومان

قسمت 13 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 8500 تومان

قسمت 13 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 9000 تومان

قسمت 13 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 9500 تومان

قسمت 13 – کیفیت BlueRay | قیمت 10000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت پانزدهم

قسمت 15 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 8000 تومان

قسمت 15 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 8500 تومان

قسمت 15 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 9000 تومان

قسمت 15 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 9500 تومان

قسمت 15 – کیفیت BlueRay | قیمت 10000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت شانزدهم

قسمت 16 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 8000 تومان

قسمت 16 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 8500 تومان

قسمت 16 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 9000 تومان

قسمت 16 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 9500 تومان

قسمت 16 – کیفیت BlueRay | قیمت 10000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت هفدهم

قسمت 17 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 8000 تومان

قسمت 17 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 8500 تومان

قسمت 17 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 9000 تومان

قسمت 17 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 9500 تومان

قسمت 17 – کیفیت BlueRay | قیمت 10000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت هجدهم

قسمت 18 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 8000 تومان

قسمت 18 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 8500 تومان

قسمت 18 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 9000 تومان

قسمت 18 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 9500 تومان

قسمت 18 – کیفیت BlueRay | قیمت 10000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت نوزدهم (پایان فصل 1)

قسمت 19 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 8000 تومان

قسمت 19 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 8500 تومان

قسمت 19 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 9000 تومان

قسمت 19 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 9500 تومان

قسمت 19 – کیفیت BlueRay | قیمت 10000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت بیستم (قسمت 1 از فصل 2)

قسمت 20 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 8000 تومان

قسمت 20 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 8500 تومان

قسمت 20 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 9000 تومان

قسمت 20 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 9500 تومان

قسمت 20 – کیفیت BlueRay | قیمت 10000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت بیست و یکم (قسمت 2 از فصل 2)

قسمت 21 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 8000 تومان

قسمت 21 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 8500 تومان

قسمت 21 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 9000 تومان

قسمت 21 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 9500 تومان

قسمت 21 – کیفیت BlueRay | قیمت 10000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت بیست و دوم (قسمت 3 از فصل 2)

قسمت 22 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 8000 تومان

قسمت 22 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 8500 تومان

قسمت 22 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 9000 تومان

قسمت 22 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 9500 تومان

قسمت 22 – کیفیت BlueRay | قیمت 10000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت بیست و سوم (قسمت 4 از فصل 2)

قسمت 23 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 8000 تومان

قسمت 23 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 8500 تومان

قسمت 23 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 9000 تومان

قسمت 23 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 9500 تومان

قسمت 23 – کیفیت BlueRay | قیمت 10000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت بیست و چهارم (قسمت 5 از فصل 2)

قسمت 24 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 8000 تومان

قسمت 24 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 8500 تومان

قسمت 24 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 9000 تومان

قسمت 24 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 9500 تومان

قسمت 24 – کیفیت BlueRay | قیمت 10000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت بیست و پنجم (قسمت 6 از فصل 2)

قسمت 25 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 8000 تومان

قسمت 25 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 8500 تومان

قسمت 25 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 9000 تومان

قسمت 25 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 9500 تومان

قسمت 25 – کیفیت BlueRay | قیمت 10000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت بیست و ششم (قسمت 7 از فصل 2)

قسمت 26 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 8000 تومان

قسمت 26 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 8500 تومان

قسمت 26 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 9000 تومان

قسمت 26 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 9500 تومان

قسمت 26 – کیفیت BlueRay | قیمت 10000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت بیست و هفتم (قسمت 8 از فصل 2)

قسمت 27 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 8000 تومان

قسمت 27 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 8500 تومان

قسمت 27 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 9000 تومان

قسمت 27 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 9500 تومان

قسمت 27 – کیفیت BlueRay | قیمت 10000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت بیست و هشتم (قسمت 9 از فصل 2)

قسمت 28 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 8000 تومان

قسمت 28 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 8500 تومان

قسمت 28 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 9000 تومان

قسمت 28 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 9500 تومان

قسمت 28 – کیفیت BlueRay | قیمت 10000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت بیست و نهم (قسمت 10 از فصل 2)

قسمت 29 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 8000 تومان

قسمت 29 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 8500 تومان

قسمت 29 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 9000 تومان

قسمت 29 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 9500 تومان

قسمت 29 – کیفیت BlueRay | قیمت 10000 تومان

=========

خرید و دانلود قانونی قسمت سی ام (قسمت 11 (پایانی) از فصل 2)

قسمت 30 – کیفیت ۴۸۰p | قیمت 8000 تومان

قسمت 30 – کیفیت ۷۲۰p | قیمت 8500 تومان

قسمت 30 – کیفیت ۱۰۸۰p | قیمت 9000 تومان

قسمت 30 – کیفیت HQ 1080p | قیمت 9500 تومان

قسمت 30 – کیفیت BlueRay | قیمت 10000 تومان

=========

تیزر سریال

آریا مدیا
شب
روز