شب
روز
Ata Demirer

Ata Demirer

بلبل بورسا – Bursa Bulbulu
💬

7/10
Turkey - 2023

هر چی میخواست بشه شد – Olanlar Oldu

6.2/10
Turkey - 2017
آریا مدیا
شب
روز