شب
روز
Çetin Altay

Çetin Altay

فراری هستیم – Firardayiz
💬

3.1/10
Turkey - 2017

مرا با خودت ببر – Beni De Gotur
💬

5.9/10
Turkey - 2015

تو دیوانه ای تو دیوانه ای – Delisin Delisin

3.3/10
Turkey - 2014
آریا مدیا
شب
روز