شب
روز
Giray Altinok

Giray Altinok

از تاریکی خود به من بگو – Bana Karanligini Anlat
💬

6.3/10
Turkey - 2022

این ها وجود دارند – Var Bunlar
تا قسمت 24 💬

7.5/10
Turkey - 2022

با اجازه – Bize Musaade

4.7/10
Turkey - 2021
آریا مدیا
شب
روز