شب
روز
Go Kyung-Pyo

Go Kyung-Pyo

6/45
🎙

6.9/10
South Korea - 2022

اتصال – Connect
تا قسمت 6 (پایانی) 💬
تا قسمت 6 (پایانی) 🎙

6.6/10
South Korea - 2022

تصمیم جدایی – Decision to Leave
💬🎙

7.5/10
South Korea - 2022

حال و هوای سئول – Seoul Vibe

5.6/10
South Korea - 2022
آریا مدیا
شب
روز