شب
روز
Harris Dickinson

Harris Dickinson

مثلث غم – Triangle of Sadness

7.7/10
Germany - 2022

جایی که خرچنگ ها آواز می خوانند – Where the Crawdads Sing

7.1/10
United States - 2022
آریا مدیا
شب
روز