شب
روز
Zeynep Kankonde

Zeynep Kankonde

دوست میداری – Seversin
تا قسمت 20 (پایانی)

7.6/10
Turkey - 2022

آنچه از تو برایم می ماند – Senden Bana Kalan

6.5/10
Turkey - 2015

پیچیدگی – Arapsaci

4.2/10
Turkey - 2018
آریا مدیا
شب
روز