شب
روز

brazil

جایگزین – Um Lugar ao Sol
تا قسمت 70 (پایانی) 🎙

6.3/10
brazil - 2021

شهر نامرئی – Invisible City
تا قسمت 5 (پایان فصل 2) 🎙
تا قسمت 5 (پایان فصل 2) 💬

7.2/10
brazil - 2021

دام (آفتاب) – Dom
تا قسمت 3 (فصل 2) 💬

7.2/10
brazil - 2021

خانواده – Eramos Seis
تا قسمت 50 (پایانی) 🎙

8.8/10
brazil - 2019

منو با اسمت صدا بزن – Call Me by Your Name
💬

7.8/10
brazil - 2018

صبح بخیر ورونیکا – Good Morning Veronica
تا قسمت 6 (پایان فصل 2)

7.5/10
brazil - 2020

زمان آرماگدون – Armageddon Time

6.7/10
brazil - 2022
آریا مدیا
شب
روز