شب
روز

Finland

بو ترسیده – Beau Is Afraid
💬 🎙

7.1/10
Canada - 2023

سیسو – Sisu
💬 🎙

7.1/10
Finland - 2023

دوگانه – Dual

6.7/10
Finland - 2022

از تخم در آمده – Hatching

6.8/10
Finland - 2022

دوقلو – The Twin

5/10
Finland - 2022
آریا مدیا
شب
روز