شب
روز

معمایی

سایه باز
تا قسمت 7

6/10
Iran - 2023

مرداب
تا قسمت 9

7/10
Iran - 2023

هفت فراری – The Escape of the Seven
تا قسمت 17 (پایانی) 💬

8/10
South Korea - 2023

ضد
تا قسمت 15 (پایانی)

5/10
Iran - 2023

ملکه ماسک – Queen of the Mask
تا قسمت 16 (پایانی) 💬

6/10
South Korea - 2023

ناشنوا – The Unheard
🎙

5/10
United States - 2023

همکاری مغز ها – Brain Works
تا قسمت 16 (پایانی) 💬

6/10
South Korea - 2023

تسویه حساب: پول و قدرت – Payback: Money and Power
تا قسمت 12 (پایانی) 💬

8.2/10
South Korea - 2023

خون سرد
تا قسمت 18 (پایانی)

5.0/10
Iran - 2022
آریا مدیا
شب
روز