شب
روز

1983

دیوار – Duvar

8/10
Turkey - 1983
آریا مدیا
شب
روز