شب
روز

1988

دنیای دورتورو – Dutturu Dunya

7.3/10
Turkey - 1988

لجباز – Inatci

6.6/10
Turkey - 1988

عاشقی – Asiksin

3/10
Turkey - 1988
آریا مدیا
شب
روز